Ameliyathane Hizmetleri Programı
Program Başkanı: Doç.Dr.Akın Üzümcügil
Program Danışmanı: Öğr.Gör.Süleyman KÖSE

Program Hakkında Genel Bilgi:
Ameliyat teknolojilerinin ,tekniklerinin gelişmesi hasta güvenliği ve hasta haklarının ön plana çıkması ameliyathane hizmetleri programı açılmasını zorunlu hale getirmiştir.Cerrahi alanda ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür. Ameliyat kalitelerinin arttırılması ve daha bilinçli hareket eden yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi ön görülmüştür.Sağlık alanında öncü kurumumuzda gelişen ameliyathane tekniklerini takip eden,iletişim becerileri yüksek,etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen.çabuk kavrayabilen, ortamdan etkilenmeyen yardımcı cerrahi eleman yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
 Ameliyathane teknikeri tüm cerrahi bölümlerin ameliyathane hazırlama tekniklerini bilir. Ameliyathane ortamını hazırlar. Cerrahide kullanılacak cihazları kurar. Hasta ameliyathaneye alınmadan yapılacak ameliyata uygun malzemeleri alır. Hasta alınmasıyla birlikte gerekli tüm malzemelerini açar .Cerrahla beraber hastaya yapılacak ameliyata uygun pozisyonu verir.Steril alanın oluşturulmasına yardımcı olur.Bu alanda kullanılacak cihaz bağlantılarını kurar.Böylece ameliyatı başlatmış olur.  

Ameliyathane teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve cerrahi alanda uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir .

 
Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri)” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane birimlerin de çalışabilirler.  
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (96 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ameliyathane Teknikeri ünvanı verilir.
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili bilgi:
http://www.oid.hacettepe.edu.tr

Önceki Öğrenmelerin Tanınması : Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir.İlgili yönetmeliklinki:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr

Programın Amacı :
Ameliyathane Teknikerliği Programı'nın amacı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Ameliyathane Teknikeri olarak çalışabilen;tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir.
 • 1- Hastanın ameliyata hazırlık aşamalarını sayar
 • 2- Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar
 • 3- Cerrahla birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonunu verir
 • 4- Ameliyat ekibini steril giydirir ve cerrahi alan oluşturulmasına yardımcı olur
 • 5- Hastadan alınan patolojileri korur ve kayıt tutarak ilgili yerlere teslim eder
 • 6- Yapılan ameliyata göre hastanın pansumanını uygun şekilde yapar
 • 7- Ameliyat esnasında kullanılan malzemeleri, tekrar kullanıma hazır hale getirir
 • 8-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini bilir ve uygular
 • 9-Cerrahi alet ve malzemeleri tekniğine uygun şekilde paketler
 • 10- Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
 • 11- Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
 • 12- Alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir

* AKTS kredilerinin hesaplandığı dosyalar ve öğrencilerden bu konuda alınan geri bildirimler, sorulduğunda gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. AKTS'lerle ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınacak ve hesaplamalar yapılacaktır.

İster zorunlu ister seçmeli / ister açılmış olsun ister açılmamış olsun 2 yıllık (ön lisans) ya da 4 yıllık (lisans) ve Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, konulan ve ders tanımları verilen her bir ders için ders tanıtım formu (syllabus) hazırlanması gerekmektedir. Bu derslerin her birinin program çıktıları ile ilişkisi kurulacaktır.

Bir Üst Öğrenime Geçiş : YÇ-AYA: 1  , AYÇ-YBÖ: 6

Öğretim Programının Yapısı : Ameliyathane Hizmetleri Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin 88AKTS ‘si (% 73 ) zorunlu, 32 AKTS'si (% 27) seçmeli statüsündedir. Seçmeli dersler meslek yüksekokulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma : Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.oid.hacettepe.edu.tr

Eğitim Türü : Tam Zamanlı 1. Öğretim