Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı
Program Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Aslan KAPLAN
Program Danışmanı: Dr.Öğr.üyesi Simge SAMANCI
Program Danışmanı: Ögr.Gör.İsmail DİNÇ


Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter ) unvanı verilir.

Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslar arası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek mensubudur.

GÖREV-YETKİ ve SORUMLULUKLARI
  • Hastanın randevu hizmetlerini düzenler
  • Hasta kabul işlemlerini yapar
  • Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirir
  • Hastaya ait tıbbi kayıtları tutar
  • İdari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür
  • Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler ve hizmete sunar
  • Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar
  • Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derler ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor eder.

Konuşma, dinleme, giyim, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, Etkili diksiyon, Dosyalama ve arşivleme teknikleri, Kodlama için esas olan tıbbi kayıtlardan ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme,

İş yazıları ve resmi yazışmaların yapılması hakkında beceri kazanırlar

Ayrıca mesleklerinin gereği olarak; iki yıl süresince aldıkları toplam 182 saat bilgisayar ve 156 saat 10 Parmak Yazım Teknikleri eğitimi sonucu çok iyi bilgisayar ve klavye (Ekrana ve klavyeye bakmadan en az konuşma hızında doğru ve hızlı yazabilme) kullanma becerisine sahip olmakta ve bu derslerin gereği olarak meslekleri ile ilgili grafik, dizgi, tasarım konularında bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar.

Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkanı bulunmaktadır

Üniversitelerin;

Büro Yönetimi ve sekreterlik öğretmenliği, Sağlık kurumları işletmeciliği alanlarına dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.