Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Program Başkanı: Doç.Dr.Hatice Nursun ÖZCAN
Program Danışmanı: Dr.Ömer ÖNDER - Sağlık Teknikeri Hakan KUTLU

Bu programın amacı, hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve Sağlık Teknikeri (Radyoloji) ünvanı verilir.

Öğretim programında; ilk yıl teorik dersler, ikinci yıl staj eğitimi ağırlık taşımaktadır. Öğrenciler uygulamalı eğitimlerini, Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nın çeşitli ünitelerinde hasta ve film hazırlama, karanlık oda, direkt filmlerin bizzat çekimi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji gibi alanlarda yapmaktadırlar .

Mezunlar üniversite, devlet, özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenelerde çalışabilirler. Hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çekebilir, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayabilirler ve uygulayabilirler
İstihdam Alanları: Radyoloji Teknikerleri; devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler

Tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi görüntüleme alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hekimin verdiği yönergeye göre istenen radyolojik tetkikleri, hasta kliniğini göz önünde bulundurarak, en uygun yöntem ve projeksiyonla uygulayan sağlık meslek mensubudur.

GÖREV-YETKİ ve SORUMLULUKLARI

• Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapmak

• Öncelik sırasına göre(acil hasta vb) hastaları kabul etmek ve tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlamak

• Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlamak

• Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak

• Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve takip etmek, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletmek

• Sorumlusu olduğu demirbaşlar için sarf malzeme temini sağlamak

• Adına düzenlenmiş dozimetreyi çalışırken üzerinde taşımak, belli aralılarla okutulmasını sağlamak

• Düzenli aralıklarla cilt ve göz muayenelerini ve kan tetkiklerini yaptırmak

• Çekilen filmlerin ya da tetkiklerin kalitesini kontrol etmek

• Yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmak, tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlamak

• Kurumsal gelişim, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılmak.