Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı
Program Başkanı: Doç.Dr.Belgin ALTUN
Program Danışmanı: Doç.Dr.Belgin ALTUN

Program Hakkında Genel Bilgi:
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon işlemi, hayati öneme sahip ve sağlık sektöründe vazgeçilmez işlemlerdir. Hastane infeksiyonları sadece hastalar için değil aynı zamanda çalışan personel için de büyük bir taşımaktadır. Etkili sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile hem hastane infeksiyonlarının insidansının düşmesi sağlanırken, hem de dirençli mikroorganizmaların yayılımının önüne geçilecektir. Bu amaçla hastanelerde yirmi dört saat hizmet veren Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde görevli personele çok büyük görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı ile, temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında, temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür.  Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programının amacı, alanlarında yeterli teorik bilgiye sahip, bu konuda aldıkları stajlar ile deneyim kazanmış ve iş disiplinine sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir.  
Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp özel ve kamu hastanelerinin sterilizasyon birimlerinde çalışabilirler.
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar :
Öğrenciler mezun olabilmek için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu programda 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini ilk iki yarıyılda, kalan iki yarıyılda ise stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Dezenfeksiyon,  Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri ünvanı verilir. Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili bilgi:
http://www.oid.hacettepe.edu.tr
Önceki Öğrenmelerin Tanınması :Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakılabilir. İlgili yönetmelik linki:http://www.oid.hacettepe.edu.tr
Programın Amacı :
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programı'nın amacı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, tıbbi malzemeleri tanıyan, tıbbi amaçlı kullanılan her türlü malzemenin uygun koşullarda ön temizlik, dekontaminasyon, sayım, bakım, kontrol, paketleme, steril etme ve depolanması, teslim edilmesi ve tüm aşamalarda yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, ayrıca steril edilen malzemelerin uygun şekilde depolanması, kayıt edilmesi ve kullanıcıya teslim edilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisini mesleğini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi teknikerleri yetiştirmektir.
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi yöntemleri ile ilgili temel düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye, temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi konusunda görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, verilen görevi bağımsız olarak yürütür, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi ile ilgili temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
  • 7- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir ve diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
8-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir Bu amaçla en az bir yabancı dil bilir ve mesleği ile ilgili güncel bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 9-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 10- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve antisepsi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 11- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, bu süreçlere katılır, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.  

Bir Üst Öğrenime Geçiş : YÇ-AYA: 1  , AYÇ-YBÖ: 6

Öğretim Programının Yapısı :Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı toplam 4 yarıyıldan ve 120 AKTS’den oluşmaktadır. Öğrenciler her yarıyılda zorunlu, seçmeli dersler ve stajlarında toplam 30 AKTS olan kredilerini tamamlayarak, mezun olabilmek için toplam 120 AKTS’lik kredilerini tamamlayabilirler. Derslerin AKTS ‘si (%75) zorunlu, AKTS'si (%25) seçmeli derslerdir. Seçmeli dersler meslek yüksekokulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma :Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.oid.hacettepe.edu.tr

Eğitim Türü : Tam Zamanlı 1. Öğretim